Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Người truy cập Website khi có nhu cầu liên hệ với doanh nghiệp/Ban Quản Trị Website sẽ cung cấp các thông tin cá nhân bao gồm họ tên, email và số điện thoại vào mục Liên Hệ của Website (“Người Liên Hệ”). Ban Quản Trị Website sẽ liên lạc, trả lời hoặc giải đáp các tin nhắn của Người Liên Hệ gửi cho doanh nghiệp/Ban Quản Trị Website thông qua các thông tin cá nhân đã cung cấp của Người Liên Hệ.

2) Phạm vi sử dụng thông tin: Ban Quản Trị Website sử dụng thông tin do Người Liên Hệ cung cấp để liên lạc, trả lời và giải đáp các tin nhắn của Người Liên Hệ gửi cho Ban Quản Trị Website. Các thông tin cá nhân của Người Liên Hệ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích nêu trên.

3) Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân của Người Liên Hệ sẽ được lưu trữ tối đa 90 ngày sau khi Người Liên Hệ có yêu cầu gỡ bỏ các thông tin cá nhân đã cung cấp. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của Người Liên Hệ sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website.

4) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:
– Ban Quản Trị Website 
– Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu cung cấp thông tin.

5) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:
Công ty TNHH Thương Mại & Phát Triển Vạn An Bình
Địa chỉ: 482/11/6 Nơ Trang long, phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

6) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:
Người Liên Hệ có quyền yêu cầu Ban Quản Trị Website kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của Người Liên Hệ bằng cách gửi thư điện tử cho Ban Quản Trị Website thông qua địa chỉ email sau: info@mavachanbinh.com

7) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:
Khi Người Liên Hệ phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Người Liên Hệ có thể cung cấp các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này đến địa chỉ sau:

Công ty TNHH Thương Mại & Phát Triển Vạn An Bình
Địa chỉ: 482/11/6 Nơ Trang long, phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 286.2700..740                    Email: info@mavachanbinh.com

 

Ban Quản Trị Website sẽ phản hồi các khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Liên Hệ.
Ban quản trị Website không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người khiếu nại cung cấp ban đầu cho Ban quản trị Website là không chính xác